Η Εκσυγχρονιστική Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαία συνθήκη για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία. Είναι το απόλυτο εργαλείο του ανελαστικού Management που ενσωματώνει τις νέες αντιλήψεις της αγοράς και υιοθετεί μεθόδους που προσδίδουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στη Mactur Υποστηρίζουμε ολιστικά τόσο την οικονομική όσο και την λειτουργική επιχειρησιακή αναδιάρθρωση…

Η Ολιστική προσέγγιση ενός σχεδίου Εταιρικής Αναδιάρθρωσης & Ανάκαμψης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (σφαιρική
αποτίμηση), την αξιολόγηση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας και την ανάλυση του ανταγωνισμού. Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες υποστηρίζουν όλα τα στάδια ανάπτυξης της Επιχειρησιακής Αναδιάρθρωσης και τα Σχέδια μας περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένες λύσεις Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης (ανασυγκρότηση ικανοτήτων, στρατηγικών και οργάνωσης). Ολοκληρωμένες λύσεις Οικονομικής Αναδιάρθρωσης (αναδιάταξη του χρέους ή των ιδίων κεφαλαίων προς το χρέος, ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση υποχρεώσεων, διαχείριση των δαπανών και των προσδοκώμενων κερδών ως ισοδύναμα, ανάκτηση της ρευστότητας, αναδιάρθρωση σταθερού και μεταβλητού κόστους) και Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας. Οργάνωση και διαχείριση Μετασχηματισμού (ανάδειξη του Εταιρικού Brand και κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής). Λύσεις Αναδιάρθρωσης μέσω Συγκέντρωσης επιχειρήσεων (οργάνωση και διαχείριση κεφαλαιοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών). Ανάδειξη της πληροφορίας (για πελάτες, αγορές, προϊόντα, κ.λπ.) και διάχυση αυτής σε όλα τα στελέχη. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών και νέων πηγών κέρδους. Αύξηση των πωλήσεων και EBITDA.

Σφαιρική αποτίμηση και εκπόνηση σχεδίου δράσης

Η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση βελτιστοποιεί τις σύνθετες εταιρικές δομές, εκσυγχρονίζει τις βραδυκίνητες εργασιακές διαδικασίες,
ψαλιδίζει τις περιττές θέσεις εργασίας, μειώνει τα κόστη, αναπτύσσει νέες αγορές, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες
και νέες πηγές κέρδους…

Πληροφορίες

Ανάλυση του ανταγωνισμού

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στην τέχνη της μάθησης από εταιρίες που αποδίδουν καλύτερα από άλλες σε ορισμένους τομείς και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε καινούργιους δρόμους επιχειρηματικής επιτυχίας…

Πληροφορίες

Ανάλυση, αξιολόγηση και ανάσχεση κινδύνου

Απέναντι στον προκλητικά απρόβλεπτο κόσμο των επιχειρήσεων ο επιχειρηματίας και τα στελέχη του οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν επεξεργαστεί πολιτικές διαχείρισης τόσο των (ενδο)επιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών κινδύνων.

Πληροφορίες

Αξιολόγηση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας

Η Mactur® έχει αναπτύξει ένα εύχρηστο, λειτουργικό και πολυκριτήριο μοντέλο αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων με βάση τις αποδόσεις και τη διάρθρωση ενεργητικού/παθητικού των επιχειρηματικών μονάδων…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη σχεδίου επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης

Η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης αρχίζει με την συνδυαστική στρατηγική, η οποία αναλύει την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση, διατυπώνει το μείγμα των στόχων, αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές αφενός για την εσωτερική και εξωτερική βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου για την επίτευξη των στόχων…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών και νέων πηγών
κέρδους

Κάθε επιχείρηση λειτουργεί στο δικό της πλαίσιο, με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τη δική της ιστορία, αλλά για την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος μπορεί: να εστιάσει στα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπάρχουσες αγορές, να επεκταθεί σε νέες αγορές με τα υπάρχοντα προϊόντα της, να επεκταθεί με νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές ή να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες …

Πληροφορίες

Εκτίμηση ευκαιριών
ανάπτυξης

Η Mactur® είναι προσανατολισμένη σε ένα νέο τύπο επιχειρήσεων, τις αμφιδέξιες και διαρκούς μάθησης εταιρίες, που ισορροπούν μεταξύ της βελτιστοποίησης του παρόντος εταιρικού μοντέλου και της υγιούς αμφισβήτησής του, για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου…

Πληροφορίες

Επιχειρησιακός μετασχηματισμός

Η Mactur® υποστηρίζει (σχεδιάζει και υλοποιεί) με ολοκληρωμένες λύσεις τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των
Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993
και το άρθρο 18 του Ν. 3296/2004…

Πληροφορίες

Οργάνωση και διαχείριση διαδικασιών συγκέντρωσης επιχειρήσεων

Η υπηρεσία μας αυτή εστιάζεται στην αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων, την οργάνωση και διαχείριση συνεργασιών και την ανάπτυξη συνεργειών, την εξεύρεση κεφαλαίων ανάπτυξης και την προώθηση της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Πληροφορίες

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η συγχώνευση και εξαγορά εταιριών αποτελεί τη συμπαγέστερη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Με τη συγχώνευση και την εξαγορά μια ή περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα
εταιρία….

Πληροφορίες

Επιχειρησιακές συμμετοχές και λύσεις κεφαλαιοδότησης

Η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική στρατηγική για εταιρείες που επιθυμούν να μεγαλώσουν και να επεκταθούν και σε άλλες αγορές στόχους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές….

Πληροφορίες

Συνεργαστείτε μαζί μας

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.

Επικοινωνία