Αξιολόγηση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας

Η Mactur® έχει αναπτύξει ένα εύχρηστο, λειτουργικό και πολυκριτήριο μοντέλο αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων με βάση τις αποδόσεις και τη διάρθρωση ενεργητικού/παθητικού των επιχειρηματικών μονάδων. Με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται επιτυγχάνεται η διαχρονική παρακολούθηση των επιδόσεων, η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων, η συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking) σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίηση των πληροφοριών για τη δημιουργία υποθέσεων και προβλέψεων.

Η επαγγελματική μας εμπειρογνωμοσύνη επισημαίνει ότι η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης της επιχειρησιακής βιωσιμότητας είναι αυτή του νεκρού σημείου παραγωγής. Ως νεκρό σημείο (breakeven point) ορίζεται το σημείο εκείνο στο οποίο η επιχείρηση ανακτά το σταθερό κόστος χωρίς να πραγματοποιεί καθόλου κέρδος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μικτής δραστηριότητας (παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών) τότε οι κοινές δαπάνες της κάθε χρήσης μερίζονται ανά δραστηριότητα και αξιολογείται η βιωσιμότητα κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά.

Η Mactur® έχει αναπτύξει ένα εύχρηστο, λειτουργικό και πολυκριτήριο μοντέλο αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων με βάση τις αποδόσεις και τη διάρθρωση ενεργητικού/παθητικού των επιχειρηματικών μονάδων. Με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται επιτυγχάνεται η διαχρονική παρακολούθηση των επιδόσεων, η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων, η συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking) σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίηση των πληροφοριών για τη δημιουργία υποθέσεων και προβλέψεων.

Η ανάλυση της αποδοτικότητας, σε σχέση με την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου αγαθών και υπηρεσιών που παρέχεται, και η σύνθεση όλων των αποτελεσμάτων οδηγεί τις εταιρίες σε ιεράρχηση των σχεδίων (πλάνων δράσης) και στο να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για καλλίτερες προοπτικές κερδοφορίας, εμπορευσιμότητας, μερισματικής απόδοσης, πιστοληπτικής ικανότητας, κ.λ.π.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.