Οργάνωση και διαχείριση διαδικασιών συγκέντρωσης επιχειρήσεων

Η υπηρεσία μας αυτή εστιάζεται στην αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων (επιχειρησιακές συμμετοχές), την οργάνωση και διαχείριση συνεργασιών (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και την ανάπτυξη συνεργειών, την εξεύρεση κεφαλαίων ανάπτυξης και την προώθηση της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, συνήθως επενδύσεις μειοψηφίας (σε εταιρίες που βρίσκονται σε ώριμο επίπεδο ανάπτυξης), στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στις Εξαγορές με Δανεισμό (ΕΔ), τη δανειακή μόχλευση ως πηγή χρηματοδότησης εξαγορών και τη χρηματοδότηση από private equity της βιομηχανίας αγοράς δανείων και εισπράξεων.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να σταθούν όρθιες στον ανελέητο ανταγωνισμό, υιοθετούν λύσεις συγκέντρωσης (είδη επιχειρησιακών συγκεντρώσεων), δηλαδή, λύσεις εταιρικών συμμετοχών, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η τάση αυτή μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

 

Την οριζόντια συγκέντρωση,

Την κάθετη ολοκλήρωση (ή καθετοποίηση),

Τη συμπληρωματική συγκέντρωση,

Τη διαγώνια συγκέντρωση

Η υπηρεσία μας αυτή εστιάζεται στην αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων (επιχειρησιακές συμμετοχές), την οργάνωση και διαχείριση συνεργασιών (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και την ανάπτυξη συνεργειών, την εξεύρεση κεφαλαίων ανάπτυξης και την προώθηση της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, συνήθως επενδύσεις μειοψηφίας (σε εταιρίες που βρίσκονται σε ώριμο επίπεδο ανάπτυξης), στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στις Εξαγορές με Δανεισμό (ΕΔ), τη δανειακή μόχλευση ως πηγή χρηματοδότησης εξαγορών και τη χρηματοδότηση από private equity της βιομηχανίας αγοράς δανείων και εισπράξεων.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να σταθούν όρθιες στον ανελέητο ανταγωνισμό, υιοθετούν λύσεις συγκέντρωσης (είδη επιχειρησιακών συγκεντρώσεων), δηλαδή, λύσεις εταιρικών συμμετοχών, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η τάση αυτή μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

 

Την οριζόντια συγκέντρωση,

Την κάθετη ολοκλήρωση (ή καθετοποίηση),

Τη συμπληρωματική συγκέντρωση,

Τη διαγώνια συγκέντρωση

Οριζόντια Συγκέντρωση

Ομοειδείς επιχειρήσεις (ή απασχολήσεις συγγενούς αντικειμένου) συνασπίζονται κατά διάφορους τρόπους για να εξουδετερώσουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό και για να επιβληθούν, αν είναι δυνατό μονοπωλιακά, στην αγορά.

Κάθετη Ολοκλήρωση (ή καθετοποίηση)

Επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια ολόκληρου του κυκλώματος παραγωγής, κυκλοφορίας αγαθών ή υπηρεσιών συγχωνεύονται είτε συνασπίζονται, προκειμένου να εξουδετερώσουν σοβαρά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον καταμερισμό των έργων, π.χ. συγκέντρωση βαμβακουργείου, νηματουργείου, υφαντουργείου, βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων.

Συμπληρωματική Συγκέντρωση

Συγκεντρώνονται επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ή παραγωγική εξάρτηση, των οποίων όμως η δραστηριότητα αλληλοσυμπληρώνεται, όπως π.χ. όταν συνασπίζονται μια ξενοδοχειακή με μια μεταφορική επιχείρηση για τη μεταφορά των τουριστών ή με μια επιχείρηση ψυχαγωγίας για τη ψυχαγωγία τους, ή με μια επιχείρηση τουριστικών πρακτορεύσεων.

Διαγώνια Συγκέντρωση

Συνασπίζονται επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα, η τεχνολογία και οι πελάτες διαφέρουν τελείως. Οι διαγώνιες συγκεντρώσεις, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνονται, διακρίνονται στις επεκτατικές διαγώνιες της αγοράς (Conglomerate Market Extension) όταν οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις επιδιώκουν να επεκτείνουν τις αγορές στόχους και στις επεκτατικές διαγώνιες του προϊόντος (Conglomerate Product Extension), όταν οι συνασπιζόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκτείνουν το προϊόν που παράγουν ή να διαφοροποιήσουν τελείως την παραγωγή τους, προκειμένου να μην χάσουν την επιρροή τους στις αγορές στόχους.

Είδη Επιχειρησιακών Συγκεντρώσεων

Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων διακρίνονται σε αφανείς (μυστικές, άτυπες) και φανερές (τυπικές). Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων αποτελούν τύπους φανερών συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Αφανείς (ή μυστικές) συγκεντρώσεις είναι συνασπισμοί που δημιουργούνται de facto, όταν ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων ελέγχει τον κύριο όγκο της παραγωγής ενός προϊόντος ή την παραγωγή βασικών πρώτων υλών, ή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του απασχολημένου στον οικείο κλάδο εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού ή τέλος ένα συνδυασμό όλων αυτών. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν συνήθως οι πρόσκαιρες και χαλαρής δέσμευσης επιχειρηματικές συμπράξεις, όπως είναι οι συμφωνίες κυρίων, οι κοινοπραξίες, οι κερδοσκοπικές συμπράξεις, κ.λπ.

Φανερές (ή τυπικές) είναι οι συγκεντρώσεις που εξωτερικεύονται και λαμβάνουν ένα από τους γνωστούς τύπους συγκεντρώσεων, όπως είναι τα cartel, τα concern, τα trust, κ.λπ.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.