Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η συγχώνευση και εξαγορά εταιριών αποτελεί τη συμπαγέστερη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Με τη συγχώνευση και την εξαγορά μια ή περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα εταιρία. Τα ίδια αποτελέσματα επέρχονται και στην περίπτωση που οι υπάρχουσες εταιρίες διαλυθούν, η περιουσία τους εκκαθαριστεί και διανεμηθεί στους μετόχους οι οποίοι στη συνέχεια την εισφέρουν στη νέα εταιρία ή σε μια υπάρχουσα εταιρία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαιά της, ακολουθώντας τη νομική διαδικασία. Εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν και μέσω ευρωπαϊκών επιχειρηματικών δομών, όπως η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) και η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.).

Τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με εξαγορά ή συγχώνευση είναι:

Το κίνητρο της ορθολογικής οργάνωσης και επέκτασης των επιχειρήσεων

Το αμυντικό κίνητρο

Το επιθετικό κίνητρο

Το κερδοσκοπικό κίνητρο.

Η συγχώνευση και εξαγορά εταιριών αποτελεί τη συμπαγέστερη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Με τη συγχώνευση και την εξαγορά μια ή περισσότερες εταιρίες εξαφανίζονται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα εταιρία. Τα ίδια αποτελέσματα επέρχονται και στην περίπτωση που οι υπάρχουσες εταιρίες διαλυθούν, η περιουσία τους εκκαθαριστεί και διανεμηθεί στους μετόχους οι οποίοι στη συνέχεια την εισφέρουν στη νέα εταιρία ή σε μια υπάρχουσα εταιρία, η οποία αυξάνει τα κεφάλαιά της, ακολουθώντας τη νομική διαδικασία. Εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν και μέσω ευρωπαϊκών επιχειρηματικών δομών, όπως η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Α.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) και η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.).

Τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγκέντρωση με εξαγορά ή συγχώνευση είναι:

Το κίνητρο της ορθολογικής οργάνωσης και επέκτασης των επιχειρήσεων

Το αμυντικό κίνητρο

Το επιθετικό κίνητρο

Το κερδοσκοπικό κίνητρο.

Κίνητρο της Ορθολογικής Οργάνωσης και Επέκτασης των Επιχειρήσεων

Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις προσδοκούν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές στόχους, σε νέες πηγές εφοδιασμού πρώτων και λοιπών υλών, σε νέους δρόμους διανομής των προϊόντων τους, σε καλύτερο management, σε φορολογικά οφέλη, κ.λπ. Η κατάκτηση νέων αγορών αποβλέπει στη μείωση του κόστους παραγωγής (με την κατανομή των γενικών εξόδων σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής) και επιπλέον, επιδιώκεται η διαφοροποίηση των συγχωνευμένων επιχειρήσεων (με την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων ή την καθετοποίηση του κύκλου παραγωγής των).

Αμυντικό Κίνητρο

Η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά, έτσι ώστε να αποθαρρύνει μια πιθανή εξαγορά της από κάποια άλλη ανταγωνίστριά επιχείρηση.

Επιθετικό Κίνητρο

Η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης πριν αυτή καταστεί ανταγωνίστριά της και έτσι αποφεύγει την ισχυροποίηση της ανταγωνίστριας στην αγορά.

Κερδοσκοπικό Κίνητρο

Με το κερδοσκοπικό κίνητρο επιδιώκεται η καταγραφή επιχειρησιακής υπεραξίας. Μια επιχείρηση εξαγοράζεται, αναδιοργανώνεται, καταγράφει υπεραξίες και πωλείται σε τρίτους.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.