Everything You Need to Start, Run and Grow Your Business…

Υλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου (επιχειρησιακός καμβάς) και επιχειρηματικού σχεδίου. Συστηματική εκπαίδευση (coaching) και συμβουλευτική καθοδήγηση νέων επιχειρηματιών. Δημιουργία οργανωτικής δομής και ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων (τυποποίηση, εναρμόνιση και αυτοματισμός διαδικασιών). Στελέχωση (σχεδιασμός των ηγετικών ρόλων), καλλιέργεια της (ενδο)επιχειρηματικότητας και διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ανάπτυξη διαδικασιών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Ανάπτυξη στρατηγικής πελατών & σχεδίου marketing. Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διεθνοποίησης και οργάνωση δομών υποστήριξης της εξωστρέφειας. Λύσεις χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και μόχλευσης (χρηματοοικονομικής, λειτουργικής και συνδυασμένης). Ανάλυση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Διαχείριση Διαδικασιών Ίδρυσης Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και σχεδίου management

Η Mactur® διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να αναπτύξει ο επιχειρηματίας ή o εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας τη λειτουργία μιας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας…

Πληροφορίες

Στελέχωση, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλλιέργεια της (ενδο)εταιρικής επιχειρηματικότητας

Η ανάπτυξη μιας εταιρίας είναι μια χρονικά ευαίσθητη διαδικασία. Δεν έχεις την πολυτέλεια να προσλάβεις τους λάθος ανθρώπους. Αν το κάνεις, θα παρασύρουν προς τα κάτω τόσο εσένα όσο και την εταιρία σου…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων (τυποποίηση, εναρμόνιση και αυτοματισμός διαδικασιών)

Η οργανωσιακή καινοτομία μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής
δίνει πολύτιμα εργαλεία στο management, τόσο για την επιβίωση μέσα στην κρίση,
όσο και για τη διάκριση την επόμενη ημέρα…

Πληροφορίες

Δημιουργία οργανωτικής δομής

Η αρχιτεκτονική της επιχειρησιακής οργάνωσης προσδιορίζει και σχεδιάζει τη δομή και τη διάρθρωση μιας επιχείρησης, καθορίζει την ιεραρχική σχέση μεταξύ των τμημάτων και των ανθρώπων, θέτει κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς, ορίζει τις ανάγκες της εταιρίας, τον τρόπο ικανοποίησής τους και απαντά στο καίριο ερώτημα ποιος πρέπει να κάνει τι…

Πληροφορίες

Διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής

Η χάραξη στρατηγικής είναι η πεμπτουσία της Διοικητικής Δράσης. Κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για να πετύχει τους στόχους της. Οι εταιρίες πρέπει να βρουν τρόπους ανάπτυξης και δημιουργίας
πλεονεκτημάτων και όχι απλώς τρόπους περιορισμού των μειονεκτημάτων…

Πληροφορίες

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) έχει ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών. Η σύγχρονη φιλοσοφία του management επιβάλλει στις επιχειρήσεις την καθιέρωση μιας οργανωδομής που θα στηρίζει ένα μηχανισμό προβλέψεων ο οποίος θα κατανοεί τις ανάγκες των ατόμων και θα
τροχοδρομεί τις διαδικασίες ικανοποίησής τους..

Πληροφορίες

Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Ως σύστημα διασφάλισης ποιότητας
ορίζεται το σύνολο όλων των σχεδιασμένων
και συστηματικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για να προσδώσουν ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ότι το αγαθό ή η υπηρεσία ικανοποιούν προσδιορισμένες απαιτήσεις…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την πεμπτουσία των επιχειρηματικών μας σχεδίων τα οποία διέπονται από ακαδημαϊκή αυστηρότητα, λαμβάνουν αυστηρά υπόψη τη σαφήνεια και εφικτότητα των στόχων, τη θέση της εταιρείας στην αγορά και την χαρτογράφηση του περιβάλλοντος δράσης…

Πληροφορίες

Λύσεις
χρηματοδότησης

Αφού αναλύσουμε την εταιρική χρηματοοικονομική θέση και τα
χαρακτηριστικά των διαθέσιμων στην αγορά πηγών χρηματοδότησης οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα με τις κάτωθι μορφές ή και συνδυασμό αυτών…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη στρατηγικής πελατών και σχεδίου marketing

Αντίθετα προς το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει μια γενική εικόνα της αποστολής, των στόχων, της στρατηγικής και της κατανομής των πόρων ενός οργανισμού, το σχέδιο marketing έχει πιο περιορισμένο αντικείμενο…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη σχεδίου διεθνοποίησης της επιχείρησης

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et. Phasellus ac nibh eleifend, sagittis purus nec, elementum massa. liquam porta sollicitudin ante, ac fermentum…

Πληροφορίες

Συγκριτική προτυποποίηση (Benchmarking)

Η συγκριτική προτυποποίηση
(benchmarking) είναι η συστηματική αναγνώριση, μελέτη και εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών και τεχνικών τις οποίες εφαρμόζουν άλλες επιχειρήσεις για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων…

Πληροφορίες

Ανάπτυξη συστήματος δικαιόχρησης

Η υπηρεσία μας αυτή συνίσταται στην οργάνωση και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας ή δικαιοπαροχής.
Πρόκειται για εμπορική μέθοδο κατά την οποία μια επιχείρηση παραχωρεί σε μια άλλη, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πνευματικών δικαιωμάτων
με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών…

Πληροφορίες

Δείκτες ικανοποίησης πελατών

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) έχει ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών. Η σύγχρονη φιλοσοφία του management επιβάλλει στις επιχειρήσεις την καθιέρωση μιας οργανωδομής που θα στηρίζει ένα μηχανισμό προβλέψεων ο οποίος θα κατανοεί τις ανάγκες των ατόμων και θα
τροχοδρομεί τις διαδικασίες ικανοποίησής τους…

Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία

Η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία είναι μια
μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες των ενός χωρών/μελών της Ε.Ε., έχοντας κοινή διοίκηση, κοινή έδρα και υπαγόμενη σε ενιαίο νομικό έλεγχο, υπό τη νομοθεσία της χώρας
στην οποία βρίσκεται
η καταστατική της έδρα….

Πληροφορίες

Συνεργαστείτε μαζί μας

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.

Επικοινωνία