Ανάπτυξη στρατηγικής πελατών και σχεδίου marketing

Αντίθετα προς το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει μια γενική εικόνα της αποστολής, των στόχων, της στρατηγικής και της κατανομής των πόρων ενός οργανισμού, το σχέδιο marketing έχει πιο περιορισμένο αντικείμενο.

Αναλύει λεπτομερώς πως θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών και τακτικών του marketing και είναι προσανατολισμένο προς τον πελάτη και τους ανταγωνιστές.

Αντίθετα προς το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει μια γενική εικόνα της αποστολής, των στόχων, της στρατηγικής και της κατανομής των πόρων ενός οργανισμού, το σχέδιο marketing έχει πιο περιορισμένο αντικείμενο.

Αναλύει λεπτομερώς πως θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών και τακτικών του marketing και είναι προσανατολισμένο προς τον πελάτη και τους ανταγωνιστές.

Η MACTUR υιοθετεί το ολιστικό marketing (έννοια που βασίζεται στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, διεργασιών και δραστηριοτήτων με πλήρη γνώση του εύρους και των αλληλεξαρτήσεών τους) και τα σχέδια της είναι έγγραφα που συνοψίζουν τις γνώσεις των στελεχών για τις αγορές στόχους, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να επιτύχει τους στόχους της στο marketing και αναφέρονται εκτενέστερα.

  1. Στη συνοπτική περίληψη στόχων (ρεαλιστικοί, σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι) και προτάσεων
  2. Στην ανάλυση της κατάστασης (βασικά δεδομένα για τις πωλήσεις, το κόστος, την αγορά, τους ανταγωνιστές, τις δυνάμεις μακροπεριβάλλοντος)
  3. Στη στρατηγική marketing
  4. Τις οικονομικές εκτιμήσεις (πρόβλεψη πωλήσεων, εκτίμηση των δαπανών, ανάλυση του νεκρού σημείου) και,
  5. Tους ελέγχους για την προσαρμογή της υλοποίησης

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.