Δημιουργία οργανωτικής δομής

Η αρχιτεκτονική της επιχειρησιακής οργάνωσης προσδιορίζει και σχεδιάζει τη δομή και τη διάρθρωση μιας επιχείρησης, καθορίζει την ιεραρχική σχέση μεταξύ των τμημάτων και των ανθρώπων, θέτει κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς, ορίζει τις ανάγκες της εταιρίας, τον τρόπο ικανοποίησής τους και απαντά στο καίριο ερώτημα ποιος πρέπει να κάνει τι. Τα βασικά εργαλεία οργάνωσης της επιχείρησης είναι το οργανόγραμμα και το λεπτομερές καθηκοντολόγιο (περιγραφή θέσης εργασίας).

Η αρχιτεκτονική της επιχειρησιακής οργάνωσης προσδιορίζει και σχεδιάζει τη δομή και τη διάρθρωση μιας επιχείρησης, καθορίζει την ιεραρχική σχέση μεταξύ των τμημάτων και των ανθρώπων, θέτει κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς, ορίζει τις ανάγκες της εταιρίας, τον τρόπο ικανοποίησής τους και απαντά στο καίριο ερώτημα ποιος πρέπει να κάνει τι. Τα βασικά εργαλεία οργάνωσης της επιχείρησης είναι το οργανόγραμμα και το λεπτομερές καθηκοντολόγιο (περιγραφή θέσης εργασίας).
Η διοίκηση κάθε εταιρίας πρέπει να ασκεί προληπτικό management και η προσέγγιση πρέπει να είναι το Management By Objectives (MBO). Οι βασικές λειτουργίες της οργανωτικής δομής πρέπει να είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος. Κοντολογίς, κατά το υπόδειγμα POSDCORB (ακρωνύμιο που απαρτίζεται από τα αρχικά στην αγγλική γλώσσα των θεμελιωδών συνιστωσών της διευθυντικής λειτουργίας Planning, Organizing, Staffing, directing, Coordination, Reporting and Budgeting) κάθε επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει τις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της στελέχωσης/διοίκησης, της διεύθυνσης, του συντονισμού, των αναφορών/πληροφόρησης και του προϋπολογισμού.

Η Mactur®:

Είναι προσανατολισμένη στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών, τη συνεχή βελτίωση και στον αυτοματισμό/τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της πληροφορικής και της οργανωσιακής πειθαρχίας. Οι εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής δίνουν στις επιχειρήσεις εργαλεία/ευκαιρίες που μπορεί να αποδειχτούν πανίσχυρα όπλα ανταγωνιστικής διαφοροποίησης σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής.

Επεξεργάζεται ολοκληρωμένα σχέδια οργάνωσης, κατανέμει τους ρόλους των στελεχών, εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης και επίτευξης της επιχειρηματικής αριστείας. Μια οργανωτικά δομημένη επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον αποτελεσματικό έλεγχο,
την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση (σε ιδεατές περιπτώσεις την εξάλειψη) των ελαττωματικών προϊόντων, την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ταχύτητας, της ανταπόκρισης και της ικανοποίησης των πελατών.

Πριν από την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου, χρησιμοποιούμε το εργαλείο καμβάς του επιχειρησιακού μοντέλου, το οποίο επιτρέπει χωρίς λεπτομέρειες, να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα ή όχι μιας επιχειρησιακής μονάδας. Επιγραμματικά, υιοθετούμε την απλοποίηση/ορθολογικοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου, την αναδιάρθρωση/ανάπτυξη των μηχανισμών διοίκησης και
ελέγχου και την αρμονική συνεργατική εμπλοκή όλων των συντελεστών στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.