Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια λειτουργική φιλοσοφία η οποία δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών και στη συνεχή βελτίωση. Βασίζεται στη συνεργασία των ατόμων και αφορά το σύνολο ενεργειών που έχουν ως στόχο την κατάλληλη χρήση των πόρων του οργανισμού (υλικών, οικονομικών και ανθρώπινων) έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επιτυχία ενός συστήματος ΔΟΠ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η συνεργασία και ο συντονισμός των υποσυστημάτων της επιχειρηματικής μονάδας και η προσπάθεια είναι ομαδική.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια λειτουργική φιλοσοφία η οποία δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών και στη συνεχή βελτίωση. Βασίζεται στη συνεργασία των ατόμων και αφορά το σύνολο ενεργειών που έχουν ως στόχο την κατάλληλη χρήση των πόρων του οργανισμού (υλικών, οικονομικών και ανθρώπινων) έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η επιτυχία ενός συστήματος ΔΟΠ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η συνεργασία και ο συντονισμός των υποσυστημάτων της επιχειρηματικής μονάδας και η προσπάθεια είναι ομαδική.

Η υπηρεσία μας εστιάζεται στην οργάνωση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και η προσέγγισή μας ακολουθεί τα κατωτέρω οκτώ(8) βήματα προς την πορεία ανάπτυξης, ήτοι:

 1. Η απόφαση και η δέσμευση της διοίκησης για ολοκλήρωση του έργου.
 2. Η δημιουργία επιτροπής έργου.
 3. Ο έλεγχος της ισχύουσας κατάστασης και η σύγκριση με τις απαιτήσεις.
 4. Ο σχεδιασμός του συστήματος και τα επίπεδα τεκμηρίωσης. Το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 τεκμηριώνεται με το Εγχειρίδιο Διασφάλισης της Ποιότητας (Quality Manual), το Εγχειρίδιο Διαδικασιών (Procedure Manual), τις Οδηγίες Εργασίας και τα Αρχεία Ποιότητας.
 5. Η εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη και ο εσωτερικός έλεγχος.
 6. Η επιλογή φορέα πιστοποίησης και η (ενδο)επιχειρησιακή εκπαίδευση.
 7. Η εσωτερική επιθεώρηση και οι διορθωτικές ενέργειες του συστήματος.
 8. Η επιθεώρηση από το φορέα και η τελική πιστοποίηση.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι μέθοδος για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργικής διαδικασίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ούτε μέθοδος για τον ακριβή προγραμματισμό των εργασιών, αλλά είναι μια μέθοδος που υποστηρίζει τις συνεχείς αλλαγές και την προσαρμογή σε ένα νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η φιλοσοφία της στηρίζεται στα κατωτέρω:

 1. Η ποιότητα δεν είναι τεχνική λειτουργία και δεν αφορά ένα τμήμα της επιχείρησης. Είναι μια συστηματική διαδικασία που επεκτείνεται σε
  ολόκληρη την επιχείρηση (ολιστική θεώρηση).
 2. Η ποιότητα είναι φροντίδα όλων, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη οργανωτική δομή για την εφαρμογή της.
 3. Η επίτευξη της ποιότητας επιτυγχάνεται με κριτήρια εξωτερικά, του καταναλωτή, και όχι εσωτερικά, της επιχείρησης. Πρέπει να βασίζεται
  στις επιθυμίες και στις ανάγκες του αγοραστή και όχι σε εσωτερικές προοπτικές, όπως η απόδοση και η κερδοφορία.
 4. Τα μέτρα για την επίτευξη της ποιότητας, ξεκινώντας από το σχεδιασμό και φτάνοντας στη μέτρηση και στον έλεγχο, πρέπει να στηρίζονται
  στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.
 5. Η επίτευξη εκτεταμένης βελτίωσης της ποιότητας βασίζεται στη συμμετοχή και στη συμβολή όλων των εργαζομένων και όχι σε μια
  ομάδα ειδικών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί της ΔΟΠ είναι:

 1. Η καλύτερη ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών.
 2. Η γρηγορότερη ανταπόκριση στην επεξεργασία των αναγκών των καταναλωτών.
 3. Το χαμηλότερο κόστος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της εξάλειψης χρονοβόρων εργασιών που δεν προσθέτουν αξία. Αυτό
  οδηγεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το λειτουργικό κόστος.
 4. Η βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες.
 6. Η ευελιξία, η ελαστικότητα και η προσαρμογή στις μεταβολές του περιβάλλοντος.
 7. Η αύξηση του βαθμού αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
 8. Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζομένους ώστε η προσπάθεια επίτευξης των στόχων να γίνεται σαν μια φυσιολογική έκφραση της οργανωτικής κουλτούρας της επιχείρησης.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.