Λύσεις χρηματοδότησης

Αφού αναλύσουμε την εταιρική χρηματοοικονομική θέση και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων στην αγορά πηγών χρηματοδότησης οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα με τις κάτωθι μορφές ή και συνδυασμό αυτών. Ήτοι

Χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια

Χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια

Αφού αναλύσουμε την εταιρική χρηματοοικονομική θέση και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων στην αγορά πηγών χρηματοδότησης οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα με τις κάτωθι μορφές ή και συνδυασμό αυτών. Ήτοι…

Χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια

Χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια

 

Χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια

Εταιρικές αυτοχρηματοδοτήσεις. Είτε από συσσωρευμένα κέρδη και αποθεματικά προσωρινά τοποθετημένα σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (μετρητά, χρεόγραφα και άλλα επενδυτικά προϊόντα), είτε από αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων, είτε από αυτοπεριορισμό στη μερισματική πολιτική.

Αυξήσεις κεφαλαίων από παλαιούς μετόχους. Είτε από διαθέσιμη αποταμίευση μετρητών, είτε από εκποίηση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, είτε από προσωπικό δανεισμό.

Χρηματοδότηση που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε με επιχορήγηση κεφαλαίου, είτε με επιδότηση του δανειστικού επιτοκίου, είτε με φορολογικά κίνητρα, είτε με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως τα ανακυκλούμενα δάνεια ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών, π.χ. τραπεζικές εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια,
υβριδική χρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (startup capital), που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση.

 

Χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια

Έκδοση νέων μετοχών και προσφορά τους σε υποψήφιους επενδυτές, όπως στελέχη της επιχείρησης, στρατηγικοί συνέταιροι, άγγελοι επενδυτές (επιχειρηματικά κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις σε ελκυστικές ιδέες), Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), επενδυτές στις
μετοχικές κεφαλαιαγορές με συμμετοχή στην είσοδο των μετοχών σε αυτές, είτε με δημόσια προσφορά είτε με ιδιωτική τοποθέτηση. Σε αυτή την κατηγορία ιδιαίτερη μορφή χρηματοδότησης είναι η έκδοση προνομιούχων μετοχών, με προτεραιότητα στο μέρισμα και στη ρευστοποίηση της
επιχείρησης, αλλά με μειωμένα δικαιώματα ελέγχου.

Έκδοση χρέους μέσω δανειστών, όπως προμηθευτές με παροχή επιμήκυνσης της πίστωσης, οι ομολογιούχοι που απορροφούν εκδόσεις ομολογιών με δικαιώματα ελέγχου της πορείας της επιχείρησης (ιδιαίτερη μορφή εδώ είναι η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών με καθορισμένη αποπληρωμή χρέους, αλλά και με μεταγενέστερο δικαίωμα επιλογής της μετατροπής τους σε μετοχές), και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, εταιρίες factoring, εταιρίες leasing)

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.