Επιχειρησιακός μετασχηματισμός

Η Mactur® υποστηρίζει (σχεδιάζει και υλοποιεί) με ολοκληρωμένες λύσεις τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993 και το άρθρο 18 του Ν. 3296/2004.

Μετασχηματισμό επιχειρήσεων έχουμε, όταν επέρχεται αλλαγή της νομικής μορφής των, όπως συμβαίνει στη μετατροπή (π.χ. ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία μετατρέπεται σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρία), στη συγχώνευση (π.χ. δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται σε μία εταιρία), τη διάλυση ή ακόμα και κατά την απόσχιση κλάδου.

Η Mactur® υποστηρίζει (σχεδιάζει και υλοποιεί) με ολοκληρωμένες λύσεις τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993 και το άρθρο 18 του Ν. 3296/2004.

Μετασχηματισμό επιχειρήσεων έχουμε, όταν επέρχεται αλλαγή της νομικής μορφής των, όπως συμβαίνει στη μετατροπή (π.χ. ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία μετατρέπεται σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρία), στη συγχώνευση (π.χ. δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται σε μία εταιρία), τη διάλυση ή ακόμα και κατά την απόσχιση κλάδου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τέτοιου είδους αλλαγές στις επιχειρήσεις είναι κυρίως οικονομικοί, αλλά και απλώς νομικοί. Έτσι μια προσωπική εταιρία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία για να αποκτήσει περισσότερο κύρος, μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, αυξημένη διάρκεια δράσης, κ.λπ. Συγχωνεύονται δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις σε μια, συνήθως ανώτερου βαθμού, με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικών και άλλων μέσων για τη δημιουργία ισχυρότερων μονάδων ικανών να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Αλλά, μπορεί να γίνει και μετατροπή επιχειρήσεως σε διαφορετικό νομικό τύπο με σκοπό τον περιορισμό της ευθύνης του επιχειρηματία, τη δημιουργία δυνατοτήτων εύκολης μεταβίβασης κεφαλαίου, κ.ά. Έτσι μια ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία για να μη ευθύνονται οι επιχειρηματίες πέραν των εισφορών τους ή για να μπορούν να μεταβιβάζουν εύκολα οι μέτοχοι τα εταιρικά τους μερίδια (που εκφράζονται με ανώνυμους τίτλους, τις μετοχές).

Στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις παρέχονται διάφορα κίνητρα, όπως φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις (μείωση φορολογικού συντελεστή, απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης των εισφερομένων ακινήτων, απαλλαγή της σύμβασης από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου, τέλη ταξινόμησης και φόρος μεταβίβασης αυτοκινήτων, κ.λπ.), καθώς επίσης καταργούνται και οι υφιστάμενοι περιορισμοί ως προς την υποχρέωση έκδοσης ονομαστικών μετοχών, μη διάλυση αυτών εντός πενταετίας, κ.λ.π.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.