Σφαιρική αποτίμηση και εκπόνηση σχεδίου δράσης

Η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση (το απόλυτο εργαλείο του ανελαστικού management) βελτιστοποιεί τις σύνθετες εταιρικές δομές, εκσυγχρονίζει τις βραδυκίνητες εργασιακές διαδικασίες, ψαλιδίζει τις περιττές θέσεις εργασίας, μειώνει τα κόστη, αναπτύσσει νέες αγορές, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέες πηγές κέρδους. Κοντολογίς, η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση ξαναγράφει τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης, ενσωματώνει τις νέες αντιλήψεις της αγοράς και υιοθετεί μεθόδους που προσδίδουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πρόταση της MACTUR για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, προσαρμόζει τις επιχειρήσεις στη νέα ψηφιακή οικονομία και συμβάλει στον παραγωγικό και τεχνολογικό επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Στα παρακάτω βήματα συνοψίζεται η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης και οπτικοποιούνται όλες οι φάσεις ενός έργου αναδιάρθρωσης.

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης αναφέρεται στη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων και πληροφοριών για τη δημιουργία υποθέσεων και προβλέψεων και την ιεράρχηση των σχεδίων του βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Η περιεκτική παρουσίαση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα (συστημική και διαγνωστική προσέγγιση, προσανατολισμός στον ορισμό στόχων) προκειμένου να δώσει όσο το δυνατόν πλουσιότερη ερμηνεία στα συμπτώματα και τις αιτίες των προβληματικών επιχειρησιακών διεργασιών, τις δυσλειτουργικές τεχνικές management και τις προοπτικές βελτίωσης, την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για επίλυση ανοιχτών θεμάτων.

Η στοχοπροσήλωση και η στοχοθεσία είναι οι βασικές συνιστώσες της αποτελεσματικής διοίκησης. Οι σαφείς στρατηγικοί στόχοι (το μείγμα επιδιώξεων της επιχείρησης) και προδιαγραμμένοι με ακρίβεια κατηγοριοποιούνται με ιεραρχικό τρόπο (top down) ανάλογα με την προτεραιότητά τους (απαραίτητοι, ουσιώδεις, επιθυμητοί), το αντικείμενο (επιχειρησιακοί, οικονομικοί, ανθρώπινοι), τον χρονικό ορίζοντα (βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι, μακροπρόθεσμοι) και την επίδρασή τους (εσωτερικοί, εξωτερικοί)

Η σχέση μεταξύ προβλήματος και απόφασης είναι άμεση και ευθεία. Απόφαση και μάλιστα έλλογη είναι η ενέργεια ή η στάση ενός ατόμου ή μιας οργάνωσης απέναντι σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Τα προβλήματα ταξινομούνται με βάση τον βαθμό σημαντικότητάς τους, ξεκινώντας από το δυσκολότερο και πλέον σημαντικό και καταλήγοντας στο ευκολότερο και λιγότερο σημαντικό, και συνθέτονται ολοκληρωμένες με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα λύσεις επίλυσης σε συνάρτηση με τις συνέπειες, τους πόρους και τους στόχους που έχουν τεθεί. Καταστρώνονται, δηλαδή, εναλλακτικές λύσεις για ένα νέο οργανωτικό μοντέλο με ανασχεδιασμένες επιχειρησιακές διεργασίες (σειρά αρχών που σχετίζονται με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να εντάσσεται στην ψηφιακή εποχή) και τις αντίστοιχες επενδύσεις σε υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Η υλοποίηση και η εφαρμογή των (νεο)σχεδιαμένων επιχειρησιακών διεργασιών που προκύπτουν μετά από ένα έργο αναδιοργάνωσης, στη σημερινή κοινωνίατης πληροφορίας, γίνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών ICT (Information & Communication Technology), την ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της υπό αναδιοργάνωσης επιχείρησης.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια περίληψη της προτεινόμενης λύσης και της χρονοστοχοθέτησής της. Αφού προβλεφτούν και αξιολογηθούν οι συνέπειες κάθε εναλλακτικής επιλογής, σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους, προτείνεται ένα κυλιόμενο πρόγραμμα ενεργειών το οποίο περιγράφει τη γενική προσέγγιση του έργου αναδιάρθρωσης, το κόστος υλοποίησης και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα μετάβασης από την υπάρχουσα κατάσταση στην επιθυμητή, συμπεριλαμβάνοντας τα διαδοχικά στάδια και φάσεις στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων και βελτίωσης του επιχειρησιακού συστήματος.

Το βήμα αυτό γίνεται με τη συμμετοχή των επιχειρησιακών φορέων και συντελεστών, οι οποίοι έχουν τον τελευταίο λόγο στην τελική επιλογή της λύσης. Ο αναλυτικός εσωτερικός έλεγχος και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η υπό αναδιάρθρωση επιχείρηση μας βοηθά να συνθέσουμε την ομάδα (αποτελείται από ειδικούς σύμβουλους) διαχείρισης του έργου και να εκπονήσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης. Το σύνολο δηλαδή, των διαδικασιών, των κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων που διασφαλίζουν στην επιχείρηση την προστασία της περιουσίας της και την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της. Επιγραμματικά, στο σχέδιο δράσης απαντώνται ερωτήματα του τύπου ποιος κάνει τι, σε ποια στιγμή, για ποιο σκοπό, ποιος εντέλει ποιον.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.