Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management) αποτελεί συνολική επιχειρησιακή προσέγγιση (ολιστική διεργασία) η οποία περιλαμβάνει πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες που συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου των υποδομών, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο διατάραξής τους εξαιτίας ελλείψεων σε συστήματα πληροφορικής ή εσωτερικού ελέγχου, διαχειριστικών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών ή εξωγενών παραγόντων.

Επιχειρησιακή συνέχεια είναι η αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Ο όρος χρησιμοποιείται, για να αποδώσει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ιδίως σε περιόδους όπου έκτακτα γεγονότα προκαλούν μείζονα τεχνικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν να διακόψουν ή/και διακόπτουν ξαφνικά την επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης, ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε, αμέσως μετά την εκδήλωση λειτουργικής κρίσης, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management) αποτελεί συνολική επιχειρησιακή προσέγγιση (ολιστική διεργασία) η οποία περιλαμβάνει πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες που συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου των υποδομών, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο διατάραξής τους εξαιτίας ελλείψεων σε συστήματα πληροφορικής ή εσωτερικού ελέγχου, διαχειριστικών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών ή εξωγενών παραγόντων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας αποτελείται από δύο (02) μέρη:

  • Το πρότυπο BS 25999-1 αποτελεί τη βέλτιστη ακολουθητέα πρακτική για την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.
  • Το πρότυπο BS 25999-2 αποτελεί το σύνολο των προδιαγραφών για την εφαρμογή, συντήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας που οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίησή του από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Θέλετε βοήθεια;

Έχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Μιλήστε σήμερα μαζί μας.